PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p. Termin Tematyka  spotkania Forma
1.

14 .09.2017 r.

Spotkania organizacyjne:

 • Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego szkoły, kierunkami pracy szkoły, zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, obowiązujące w szkole dokumenty- charakterystyka ogólna, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania i zachowania
 • ęć pozalekcyjnych w szkole
 • regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej
 • procedury korzystania z dotacyjnych  podręczników
 • Zapoznanie z obowiązującymi zmianami prawa oświatowego
 • Zapoznanie rodziców  z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów nauczania i kryteriami oceniania zachowania.
 • Wybór przedstawiciela rady rodziców z każdej klasy w tajnym głosowaniu
 • Ustalenie kwoty dobrowolnej  składki na rzecz Rady Rodziców

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły

Wychowawcy klas i nauczyciele -przedmiotowcy na spotkaniu z rodzicami w klasach

Spotkanie rodziców w klasach

z wychowawcamii nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania.

2.

12.10.2017 r.

w godz. od

16.00-17.00

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców  z nauczycielami  i wychowawcami
 • Bieżące informacje na temat efektów kształcenia i zachowania uczniów.

Konsultacje indywidualne rodziców

z wychowawcami klas.

3.

16.11. 2017 r.

w godz. od
16.00-17.00

 • Konsultacje indywidualne
 • Bieżące informacje na temat efektów kształcenia i zachowania uczniów

Konsultacje indywidualne rodzicówz wychowawcą oraz  nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania.

5.

14.12.2017 r.

godz.17.00

 • Bieżące informacje na temat efektów kształcenia i zachowania uczniów
 • prognozowane  oceny na I semestr roku szkolnego.
 • Prognozowane  oceny zachowania

 • Spotkanie w klasach z wychowawcami

Spotkanie wychowawcy klasowego oraz nauczycieli  z rodzicami uczniów .
4. 22 .01.2018r.
 • Przedstawienie wyników klasyfikacji za I semestr roku szkolnego. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, ze względu na uzyskane efekty kształcenia. Sukcesy uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego
 • wnioski dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego
 • Szczegółowa analiza wyników klasyfikacji w poszczególnych  klasach przez wychowawców, stopień realizacji programu wychowawczego oraz programu profilaktyki
 • Podsumowanie efektywności realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, zapoznanie rodziców z efektami  ( posumowanie realizcji IPET-ów przedstawienie wniosków rodzicom uczniów

Zebranie ogólne dyrektora z rodzicami.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów w klasach.

5.

15.03.2018 r.

godz. 16.00-17.00

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców
Spotkania indywidualne z wychowawcami oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania
6 19.04. 2018 r.
 • Spotkania indywidualne rodziców zpracownikamiPoradni Psychologiczno- Pedagogicznej
 • Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami wychowawcami klas.
 • Analiza efektów kształcenia. Formy pomocy uczniom z specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Sprawy wychowawcze

Zebranie ogólne z ekspertem zewnętrznym

Konsultacje indywidualne w klasach

Spotkania indywidualne w klasach.

7. 17.05. 2018 r.
 • Przewidywane oceny roczne z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania
 • Rozmowy indywidualne w klasach wychowawców z rodzicami na temat prognozowanych wyników rocznej klasyfikacji oraz pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Podsumowanie efektywności realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, zapoznanie rodziców ( posumowanie realizcji IPET-ów przedstawienie wniosków rodzicom uczniów

Spotkanie nauczycieli z rodzicami

uczniów- konsultacje indywidualne

8. 06. 2018
 • Wyniki klasyfikacji rocznej
 • podsumowanie nadzoru pedagogicznego przedstawione przez dyrektora szkoły. Wnioski z nadzoru pedagogicznego. Wnioski do dalszej pracy.

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły oraz  w klasach z wychowawcami.

* W miarę potrzeb liczba, termin, oraz tematyka spotkań z rodzicami może ulec zmianie.

Nasze programy

Bezpieczna plus logo

Bezpieczna +

ksiazkaKsiążki Naszych Marzeń
logo klub bezpiecznego puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka 

mleko

Szklanka Mleka

owoce

Owoce i Warzywa w Szkole 

plywacUmiem Pływać