PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p. Termin Tematyka  spotkania Forma
1.

13 września 2018 r.

 

Spotkania organizacyjne:

 • Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego szkoły, kierunkami pracy szkoły, zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, obowiązujące w szkole dokumenty- charakterystyka ogólna, wymagania edukacyjne, kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania i zachowania
 • rganizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole
 • regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej
 • procedury korzystania z dotacyjnych  podręczników
 • Zapoznanie z obowiązującymi zmianami prawa oświatowego
 • Zapoznanie rodziców  z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów nauczania i kryteriami oceniania zachowania.
 • Wybór przedstawiciela rady rodziców z każdej klasy w tajnym głosowaniu
 • Ustalenie kwoty dobrowolnej  składki na rzecz Rady Rodziców

 

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły

 

 

Wychowawcy klas i nauczyciele -przedmiotowcy na spotkaniu z rodzicami w klasach

Spotkanie rodziców w klasach

 z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania.

2.

18 października 2018 r.

w godz. od

16.00-17.00

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców  z nauczycielami  i wychowawcami
 • Bieżące informacje na temat efektów kształcenia i zachowania uczniów.
 • Przekazanie szczególowych informacji dotyczących egzaminu po klasie VIII

Konsultacje indywidualne rodziców

z wychowawcami klas.

spotkanie z dyrektorem

3.

22 listopada    2018 r.w godz. od 16.00-17.00

 

 • Konsultacje indywidualne
 • Bieżące informacje na temat efektów kształcenia i zachowania uczniów

 Konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą oraz  nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania.

4 8 stycznia 2019 r. godz.17.00
 • Bieżące informacje na temat efektów kształcenia i zachowania uczniów
 • prognozowane  oceny na I semestr roku szkolnego.
 •  Prognozowane  oceny zachowania
 • Spotkanie w klasach z wychowawcami
  • Podsumowanie efektywności realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, zapoznanie rodziców przez zespoły do pomocy psychologiczno- pedagogicznej   z efektami pracy   ( posumowanie realizcji IPET-ów przedstawienie wniosków rodzicom uczniów)

Spotkanie wychowawcy klasowego oraz nauczycieli  z rodzicami uczniów .

5. 7 luty 2019 r.
 • Przedstawienie wyników klasyfikacji za I semestr roku szkolnego. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, ze względu na uzyskane efekty kształcenia. Sukcesy uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa. Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego
 • wnioski dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego
 • Szczegółowa analiza wyników klasyfikacji w poszczególnych klasach przez wychowawców, stopień realizacji programu wychowawczego oraz programu profilaktyki

Zebranie ogólne dyrektora z rodzicami.

Zebranie wychowawców z rodzicami uczniów w klasach.

6.

28 marca

2019 r.

godz.16.00-17.00

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców
 • Prelekcja dla rodziców
 • Spotkania indywidualne rodziców z pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
 • Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami wychowawcami klas.
 • Analiza efektów kształcenia. Formy pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Sprawy wychowawcze

Zebranie ogólne z ekspertem zewnętrznym

Konsultacje indywidualne w klasach

Spotkania indywidualne w klasach.

7. 9  maj 2019 r.
 • Przewidywane oceny roczne z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania
 • Rozmowy indywidualne w klasach wychowawców z rodzicami na temat prognozowanych wyników rocznej klasyfikacji oraz pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Podsumowanie efektywności realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole, zapoznanie rodziców ( posumowanie realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych) przedstawienie wniosków rodzicom uczniów

Spotkanie nauczycieli z rodzicami

uczniów- konsultacje indywidualne

9.  czerwiec 2019
 • Wyniki klasyfikacji rocznej
 •  podsumowanie nadzoru pedagogicznego przedstawione przez dyrektora szkoły. Wnioski z nadzoru pedagogicznego. Wnioski do dalszej pracy.

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły oraz  w klasach z wychowawcami.

 

* W miarę potrzeb liczba, termin, oraz tematyka spotkań z rodzicami może ulec zmianie.

Nasze programy

1

Dzień Bezpiecznego
Internetu

nprc
Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

zielonapracownia
Zielona pracownia

tablica
Aktywna tablica
Bezpieczna plus logo

Bezpieczna +

ksiazkaKsiążki Naszych Marzeń
logo klub bezpiecznego puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka 

mleko

Szklanka Mleka

owoce

Owoce i Warzywa w Szkole 

plywacUmiem Pływać