Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu
ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w terminie od 04.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia, którego druk jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.32.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. rekrutacja do klasy I trwać będzie
od 01.03.2018r. do 08.03.2018r.

Wnioski do pobrania będą od dnia 01.03.2019 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 08.03.2018r. do godziny 15: 00
(Rekrutacja dotyczy dzieci spoza obwodu).

Doradca zawodowy

Zadania doradcy zawodowego

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynika z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi dalszego kształcenia jest jednym z celów wychowawczych w szkole podstawowej. Praca doradcy zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami.
Do najważniejszych celów należy:
• poznanie siebie i swojego temperamentu,
• poznanie mocnych i słabych stron charakteru,
• przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,
• pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej (na poziomie szkoły podstawowej),
• wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
• wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

Mapa szkół